Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Xu Youliang and Dai Buzhang   徐幼良, 戴步章

Fangkou, yuankou, pokou juli - 方口﹐ 圓口﹐ 潑口 舉例
Examples of square mouth, round mouth and bold mouth
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Home of Dai Buzhang, Jiaochang, Biluochun 4, Yangzhou : 19-5-1989