Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Wu Jinshun, Dai Junru e.a.   吳今舜﹐ 戴俊茹 等

Wu Dalang zhui qi - 武大郎追妻
Wu the Elder pursues his wife
Audio cassette (China Record Co.﹐ Shanghai)
Yangzhou (?) : 06-1991Wu Dalang zhui qi - 武松大郎追妻
Wu the Elder pursues his wife
VCD (Yangzijiang yinxiang youxian gongsi)
Yangzhou : 1991