Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Wang Litang   王麗堂

Di yi hui: Yi, Jingyanggang da hu - 第一回﹕ 一﹐景陽崗打虎
Chapter One: 1. Fighting the Tiger on Jingyang Ridge
Modern Print


Wu Song da nao Feiyunpu - 武松大鬧飛雲浦
Wu Song Goes Wild in Flying-Cloud Ponds
Audio cassette (China Record Co.﹐ Shanghai)
Shanghai : 1985Wu Song da hu - 武松打虎
Wu Song Fights the Tiger
Audio Tape (Nanjing radio)
Nanjing : 7- 8-04-1998San wan bu guo gang, Jingyanggang da hu - 三碗不過崗﹐ 景陽崗打虎
Three bowls and you cannot cross the Ridge, Fighting the tiger on Jingyang Ridge
VCD (Yangzijiang yinxiang youxian gongsi)
Yangzhou : No date