Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Shen Yinpeng   沈蔭彭

Yilingshan - 彝陵山
Yiling Mountain
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Home of Dai Buzhang, Yangzhou : 8-11-1992