Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Ren Dekun   任德坤

Qianlong huangdi xia Jiangnan (8) - 乾隆皇帝下江南 (8)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin, Chen Wei)
Yangzhou 揚州 : 26-11-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (9) - 乾隆皇帝下江南 (9)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 28-11-2002


Qianlong huangdi xia Jiangnan (10) - 乾隆皇帝下江南 (10)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 30-11-2002


Qianlong huangdi xia Jiangnan (11) - 乾隆皇帝下江南 (11)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 01-12-2002


Qianlong huangdi xia Jiangnan (12) - 乾隆皇帝下江南 (12)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 03-12-2002


Qianlong huangdi xia Jiangnan (1) - 乾隆皇帝下江南 (1)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 16-10-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (2) - 乾隆皇帝下江南 (2)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 17-10-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (3) - 乾隆皇帝下江南 (3)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 19-11-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (4) - 乾隆皇帝下江南 (4)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 20-11-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (5) - 乾隆皇帝下江南 (5)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 21-11-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (6) - 乾隆皇帝下江南 (6)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 22-11-2002Qianlong huangdi xia Jiangnan (7) - 乾隆皇帝下江南 (7)
Emperor Qian Long Goes South In twelve days of storytelling
VCD (Li Xin and Chen Wei ( 李新﹐陳偉))
Yangzhou (揚州) : 24-11-2002Pan Jinlian yu Wu Dalang - 潘金蓮與武大郎
Pan Jinlian and Wu the Elder
Audio Cassette (Vibeke Børdahl)
Home of Ren Dekun, Yangzhou : 15-5-2000Pan Jinlian yu Wu Dalang - 潘金蓮與武大郎
Pan Jinlian and Wu the Elder
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Home of Vibeke Børdahl, Oslo : 7-10-1998Wu Song dahu - 武松打虎
Wu Song fights the tiger
Audio Tape (Vibeke Børdahl)
Oslo University and Højskolen i Oslo : 8-10-1998