Chinese Storytelling Research Database 

   

 

 

 

  

 

  

 

Performances by

Long Dexiang, Sun Bin and others   龍德祥﹐ 孫斌 等

Wangjianglou, deng 4 qu - 望江樓﹐ 等4曲
Wangjianglou and other songs, four songs
VCD ()
Guangling wenhuazhan, 广陵文化站﹐ Yangzhou : 1990s ?